Aktuellt datum och tid: lör feb 23, 2019 12:10 am

 Sida 1 av 1 [ 14 inlägg ] 
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Lektion 1
InläggPostat: ons mar 03, 2010 5:35 pm 

Blev medlem: sön dec 07, 2008 10:16 pm
Inlägg: 84
LEKTION 1

Överblick av materialet och genomgång av astrologins symboler

Astrologi som språk – fyra olika system av symboler – zodiaken – de fyra elementen – kvaliteterna eller modi – polariteterna – planeterna – husen - aspekterna

I

I den här första lektionen kommer vi endast att introducera de olika system av symboler som utgör astrologin, och förklara generellt vad de betyder eller innebär. Det mer specifika innehållet i delarna av dessa system kommer vi att studera i detalj senare. Syftet är att få en överblick över astrologins olika detaljer och att kunna identifiera, memorera, och koppla ihop de olika symbolerna, eller glyferna, med rätt faktorer och principer och veta hur de förhåller sig till varandra. Detta är den astrologiska motsvarigheten till vad vi skulle göra ifall vi skulle lära oss ett nytt språk, och med ett för oss tidigare obekant alfabet, som t ex det kyrilliska eller grekiska alfabetet: vi presenteras då inledningsvis med en schematisk uppställning av de olika bokstäverna, hur de uttalas, och ett eller två exempel i hur de används. Dessa scheman, som brukar inleda läroböckerna i det nya språket, uppmanas vi, eller känner oss tvungna till, att om och om gå tillbaks till om vi vill lära oss dem utantill. Utan kunskap om dem blir det svårt att fortsätta studierna. På samma sätt är det med alla de tabeller och symboler och glyfer som presenteras i denna första lektion; torrt, och tråkigt kanske, men absolut nödvändigt.


II

Det finns fyra olika system av symboler: planeterna, zodiakens tecken, husen, och aspekterna. Ett vanligt och populärt sätt att enkelt och kort beskriva vad dessa fyra system representerar är att låta dem svara på frågan vad, hur, var, och varför eller genom vilka vägar. Planeterna svarar på frågan vad. Med planeter menar vi även de två ”ljusen” Solen och Månen för enkelhets skull. Planeterna kan ses som psykologiska funktioner som utgör och strukturerar vårt sinne. De är aktiva och projicerande. Tecknen svarar på frågorna hur, och beskriver olika psykologiska och motivationella behov som planeterna tillfredsställelser och agerar på. Tecknen ger form åt planeternas essens. De kan liknas vid en levande substans som ger form åt planeternas strukturerande och orsakande energier. De är, i sin helhet, livets smältdegel där alla typer av energier möts och blandas.

Husen beskriver var planeterna och tecknen kommer till uttryck och upplevs. De beskriver tolv olika typer av individuella upplevelser, eller faser, som vi möter i utvecklandet av vårt medvetande. Husen gör det möjligt för oss att individualisera vår interaktion med kollektiva faktorer och betingelser som symboliseras av zodiaken som helhet. Zodiaken är en kollektiv symbol där summan av alla typer av relationer mellan levande varelser på jorden flätas samman och blir mätbara. Husen visar hur vi som individer rör oss inom denna miljö, precis som jorden roterar inom zodiaken men där den senare samtidigt förblir polariserad i samma riktning oavsett var i omloppsbanan kring solen som jorden befinner sig. Jordens rotation kring sin egen axel är det som ger upphov till de tolv husen och är en individuell faktor till skillnad från zodiaken.

Aspekterna binder samman alltihop genom att upprätta komplexa och dynamiska relationer mellan planeterna och gör horoskopet till något större och mer än delarna tillsammans kan beskriva. De visar på motstånd och samarbete mellan olika behov och svarar på frågan varför och genom vilka vägar. De visar på de olika vägar som planet- och teckenenergierna uttrycker sig igenom. Aspekterna och olika aspektmönster utgör själva kärnan i hur vi syntetiserar alla faktorer och hur vi kan förstå helheten i horoskopet. Om planeter, tecken, och hus är grundläggande ord i det astrologiska språket, så är aspekterna självaste grammatiken.


III

Det finns två olika zodiaker, den tropiska och den sideriska, och det är viktigt att veta skillnaden. Först måste vi försöka förstå dem från ett astronomiskt eller fysiskt perspektiv, och sedan från ett metafysiskt. Först den tropiska zodiaken. Se bild 1a.

Bild

Ekliptikan kan förstås antingen som solens skenbara bana runt jorden, eller som jordens årliga omloppsbana runt solen. Himmelsekvatorn eller celest ekvator är en projektion av jordens ekvator på himmelssfären. De båda, ekliptikan och himmelsekvatorn, ligger inte på samma plan utan skapar en vinkel på 23.5 grader, som är samma gradtal som jordaxelns lutning. De korsar varandra med andra ord. Där de båda storcirklarna (ekliptikan och himmelsekvatorn) skär varandra definierar vi två motsatta punkter som vi kallar för vår- och höstdagjämningspunkterna. När solens väg längs ekliptikan skär himmelsekvatorn från söder till norr, då har vi vårdagjämning (Vernal Equinox, på bilden) och solen har longitud 0° vilket är det samma som 0° Väduren, och som alltså är den punkt som inleder zodiaken. Härifrån delas ekliptikan, eller zodiaken upp i tolv lika stora delar om vardera 30°, som sammantaget blir 360°, d.v.s. hela jordens omloppsbana runt solen. Dessa tolv segment på vardera 30° är de astrologiska tecknen – zodiaktecken eller stjärntecken i den tropiska zodiaken. Men zodiaken är ett bredare band än ekliptikan och sträcker sig 8,5° på vardera sidan av den, och är därför 17° brett. Inom, eller snarare, bakom detta bälte, rör sig Solen, Månen, och planeterna. Så den tropiska zodiaken är alltså ett ca17° brett bälte som omger ekliptikan; den gula streckade cirkeln på bilden.

Den tropiska zodiaken är den zodiak som nästan uteslutande används i väst. Den har litet, eller ingenting, att göra med några stjärnor. Zodiaktecknen i den tropiska zodiaken, som ofta förvirrande kallas för stjärntecken, ska inte blandas ihop med stjärnbilder eller stjärnkonstellationer. Stjärnbilderna eller stjärnkonstellationerna är grupperingar av stjärnor till skillnad från zodiaktecknen i den tropiska zodiaken, som är osynliga för ögat. De stjärnbilder eller konstellationer som utgör bakgrund för ekliptikan bildar tillsammans i sin helhet det som kallas för den sideriska zodiaken och som används främst i Indien men även på andra ställen. Det som förvirrar är att den sideriska zodiakens konstellationer eller stjärnbilder har gett sitt namn åt den tropiska zodiakens tecken eller stjärntecken. De har alltså samma namn men refererar till två helt olika entiteter: den ena till en tänkt fas i jordens omloppsbana runt solen med början på vårdagjämningen där ekliptikan möts med himmelsekvatorn, och den andra till faktiska grupperingar av synliga stjärnor.

Den tropiska zodiaken är förmodligen yngre än den sideriska och föreställningen om denna ”nya” zodiak sammanföll troligtvis med det skifte i medvetande som ägde rum speciellt under tiden 600 f. Kr t.o.m. 100 e. Kr då förmågan till abstrakta och generaliserande tankeprocesser gjorde att man kunde konceptualisera en zodiak oberoende av fysiska och synliga stjärnor. Någon gång under denna tid sammanföll den punkt där ekliptikan och himmelsekvatorn möttes (d.v.s. vårdagjämningspunkten), med den första graden i stjärnbilden eller konstellationen Väduren i den sideriska zodiaken. Men på grund av det som kallas för precession av vårdagjämningspunkten (som, sägs det, upptäcktes av Hipparchos runt 130 f.Kr) där denna punkt sakta förflyttar sig bakåt jämfört med stjärnbilderna i den sideriska zodiaken, orsakat av en långsam svajning av jordaxelns riktning, så sammanfaller inte längre de båda zodiakerna. Idag skiljer det ungefär 25 grader. Så om en person föds den 1 mars 2010 då har den Solen på ungefär 10° Fiskarna i den tropiska zodiaken, medan i den sideriska zodiaken är Solen istället runt 15° Vattumannen. Tecknen förskjuts relativt till varandra ca 1° på 72 år. Det innebär att en hel precessionscykel tar 25 920 år (72 x 360°). Västerländska astrologer använder den sideriska zodiaken främst som en symbol för civilisationers och medvetandets evolution och delar in den i tolv olika tidsåldrar beroende på vilken stjärnbild som sammanfaller med vårdagjämningspunkten vid en speciell tid. Just nu är vi på väg in i Vattumannens tidsålder. Varje tidsålder varar i genomsnitt 2160 år. Samtidigt varierar, på grund av jordaxelns svajning, vilken stjärna som fungerar som polstjärna, som säkert är en minst lika intressant och viktig faktor. Se bild 1b.

Bild

Det finns mycket kontroverser om vilken zodiak som är den rätta eller om de refererar till olika skeenden, nivåer av medvetande och evolutionsprocesser. Vi går inte in på dessa frågor här, utan lämnar istället den sideriska zodiaken med sina stjärnbilder och stjärnkonstellationer, och koncentrerar oss istället på att bättre försöka förstå den tropiska zodiaken som behandlar relationen mellan jorden och solen. Lås oss nu försöka förstå den från ett mer metafysiskt perspektiv.

Den tropiska zodiaken, brukar liknas vid ett bälte av energi, som likt en elektromagnetisk aura omger jorden och förser henne och allt liv på jorden med levande substans. Solen, Månen, och planeterna mobiliserar och aktiverar zodiaktecknens grundläggande potentialer eller arketyper för att de ska kunna användas som organisk och psykisk-mental substans eller ”byggnadsmaterial” för de olika former av medvetanden som utvecklas på jorden. Zodiaken har i denna egenskap liknats vid den embryoniska jordkroppens placenta/moderkaka. Energierna härstammar alltså inte ifrån zodiaken, men den ger energierna form. Energierna, som kommer från främst solen men även planeterna som modifierar solens kraft, projicerar och fokuserar sig på zodiaken precis som moderns näringsämnen och syre i blodet fokuserar sig på och tas emot av moderkakan och vidare till fostret. Solsystemet och modern fungerar här som makrokosmos till jordens medvetande och fostret, som fungerar som ett mottagande och ett i utveckling satt mikrokosmos. Relationen är inte kausal, utan snarare att mikrokosmos och makrokosmos står i sympatisk resonans med varandra, enligt holismens principer.

Zodiaken kan alltså ses som jordens aura eller ”magnetfält” genom vilket solen och planeternas kombinerade energier projicerar sig och där de möter och integreras med jordens samlade och kollektiva emanationer. Zodiaken är den ideala jorden, eller nyplatonismens arketyper, och eftersom den på en mikrokosmisk nivå symboliserar människans aura eller energifält, kan den förstås som det ideala mönster och den formgivande mall som människans olika kroppar (den fysisk-eteriska, astrala, mentala, och kausala) ordnar sig efter. Den är en karta på hur de solära och planetära energierna förhåller sig till varandra i varje givet ögonblick.

Zodiaken kan också förstås som en symbol över människans insikt att alla upplevelser och erfarenheter består av cykliska processer och att allt organiskt liv drivs fram av ett rytmiskt och lagenligt alternerande mellan aktiva och passiva principer. Den är i huvudsak en symbolisk återgivning av all möjlighet till liv på jorden och symboliserar årets cykel. Det är människans upplevelse av cyklisk förändring som är det viktiga att betona, snarare än symboliska berättelser uppbyggda runt mytologi, även om de senare kan amplifiera vår förståelse av tecknen och deras inneboende relation till varandra. Det är viktigt att se tecknen som olika faser av en och samma kraft, som av nödvändighet uttrycker sig cykliskt, och som får sin betydelse av var i cykeln de befinner sig snarare än att se dem som åtskilda entiteter med självständiga eller oberoende karakteristika.

Det är också viktigt att inse att zodiaken inte är en produkt av jordens rotation kring sin egen axel. Zodiaken omger snarare jorden och visar genom detta att den är ett uttryck för förhållandet eller relationen mellan jorden och solen. Den tropiska zodiaken är därför en ”sol-zodiak” (till skillnad från den sideriska zodiaken som har att göra med relationer till vissa stjärnor). Solen ses, i den tropiska zodiaken, som självaste källan till allt liv och all kraft och som informerar zodiakens olika formbyggande arketyper. De tolv tecknen är olika integrala faser av jordens relation till solen. Zodiaken uppfattad som jordens aura, är polariserad i en och samma riktning oavsett var i omloppsbanan runt solen som jorden befinner sig. Alan Leo i boken Casting the Horoscope föreslår att vi, för att förstå det bättre, kan placera en lampa på ett bord mitt i rummet och gå runt den med blicken och ansiktet fixerat mot ett och samma hörn. Då kommer lampans sken eller ljusstrålar (som får representera solen) att successivt beröra näsan, vänstra kinden, nacken, högra kinden, och tillbaka. Om vi då liknar vårt huvud med zodiaken så ser vi att det krävs att jorden går ett helt varv runt solen för att alla sidor eller portar på zodiaken ska belysas, d.v.s. att solen ska aktivera samtliga tolv tecken.

I jordens årliga omloppsbana runt solen är det speciellt fyra tider eller händelser som utmärker sig. Det är de två dagjämningarna och de två solstånden. Zodiaken, förstådd som en sol-zodiak, beskriver genom sina skiftande faser, symboliserat av tecknen, en växelverkan mellan livets mest grundläggande och mest påtagliga polariteter. Vi kan kalla dem för dag-kraften och natt-kraften. Vi kan också kalla dem, med taoisterna, yang och yin, eller den individualiserande/separerande kraften och den kollektivistiska/indragande kraften. Vi ser dem tydligast i årstidernas förändringar.

Vi nämnde att zodiaken inleds vid vårdagjämningspunkten runt den 21 mars. Då är dag och natt lika långa och står alltså i samma proportion till varandra. Zodiakens första tecken är Väduren och inleds här med 0° Väduren. Från denna tid växer sig dag-kraften gentemot natt-kraften regelbundet allt starkare för varje dag tills sommarsolståndet runt den 21 juni. Då är dag-kraften som störst och vi är framme vid 0° Kräftan. Från denna punkt avtar sedan dag-kraften samtidigt som natt-kraften ökar. Tre månader efter sommarsolståndet, är de båda polariteterna i jämvikt och balans igen. Vi är framme vid 0° Vågen och tiden är kring 21 september. Från denna punkt börjar natt-kraften att tillta och dominera. Vid vintersolståndet den 21 december är nattkraften, på jordens norra hemisfär, som störst och dag-kraften som minst. Vi har kommit till 0° Stenbocken. Efter denna tid börjar dag-kraften att växa sig starkare och tre månader senare är vi tillbaks där vi började vid vårdagjämningen den 21 mars, och ett nytt astrologiskt år inleds. Detta är det årliga integrationsdrama mellan makro- och mikrokosmos, som den tropiska zodiaken beskriver.

Den tropiska zodiaken och dess symbolik är starkt kopplad till årstiderna och växtriket på de norra tempererade breddgraderna, men symboliken faller samtidigt på jordens södra hemisfär där det blir höst istället för vår runt den 21 mars. Men zodiaktecknens innebörd stämmer ändå in på personer som exempelvis är födda i Australien. Det har förmodligen att göra med att vår planets norra pol fungerar som en antenn som absorberar kosmisk energi och som strömmar söderut och som även inkluderar hela jordens södra hemisfär. En annan förklaring är att de flesta civilisationer på södra halvklotet fortfarande kan ses som kulturella kolonier till europeiska länder där den tropiska zodiakens symbolik uppkom, och att detta arv sitter djupt inpräntat i även deras kollektiva psyke. Mer självständiga och oberoende civilisationer på den södra hemisfären har förmodligen haft, eller har, sina egna system, precis som regioner vid ekvatorn och polerna borde ha.


IV

De fyra kardinala händelserna i jordens årliga omloppsbana runt solen är dagjämningspunkterna och solstånden som utgör huvudbrytpunkter i årstiderna och markanta växlingar eller extremer mellan dag-kraften och natt-kraften. De fyra zodiaktecken som kopplas samman med solstånden och dagjämningarna kallas för kardinala tecken – Väduren, Kräftan, Vågen, Stenbocken – och associeras med en viss typ av kraft och en viss speciell aktivitet av livskraft vid denna tid av årets livscykel, och man inser att den typ av kraft som upprättas eller genereras vid de olika fyra kardinala perioderna skiljer sig drastiskt åt till sin natur. Denna fyrfaldiga uppdelning av zodiaken ger fyra olika typer av kosmisk substans – och dessa fyra element beskriver hur dessa fyra olika substanser upplevs. De fyra elementen är eld, vatten, luft, och jord. Eld är kopplat till Väduren och är det element som inleder zodiaken. Vatten är kopplat till Kräftan och sommarsolståndet. Luft hör samman med Vågen vid höstdagjämningen. Jord är kopplat till Stenbocken och vintersolstånden.

V

Vi har nu en fyrfaldig zodiak som genererar fyra olika typer av levande substans. Men vi sade ju att zodiaken har att göra med byggandet av ett mikrokosmos. Vi behöver alltså förutom substans, också energi och form. Om vi identifierar en mittpunkt mellan årstiderna eller dagjämningarna och solstånden, så får vi en annan typ av polaritet än den som definierade de kardinala tecknen och som genererade en viss typ av substans/element, d.v.s. dag- och nattkraften. Vi får något som reagerar på det som de kardinala tecknen etablerade i form av en viss typ av kraft-substans. Denna kraftpunkt aktiverar och lösgör alltså den substans som den polariserar sig emot, och vi har energi. Vår energizodiak är då åttafaldig istället för ”subtstans-zodiaken” som är fyrfaldig. Dessa mittpunkter mellan de kardinala händelserna förknippas med de fasta tecknen: Oxen, Lejonet, Skorpionen, Vattumannen.

Men för att kunna använda, hantera, kontrollera, och rytmiskt lösgöra dessa krafter behövs någon typ av form. Och form innebär något som kan relatera substans och energi till varandra, d.v.s. något som skapar en interaktion mellan aktion och reaktion. Nummer 3 blir då principen som ligger till grund för en ytterligare indelning eller differentiering mellan varje dagjämning och solstånd. Vi får då en tolvfaldig indelning allt som allt i vår zodiak där varje kraft-substans lyder under en trefaldig operation: generering, koncentration, distribution. På detta sätt kan vi se hur zodiaken är lämpad för byggandet av ett mikrokosmos istället för att endast vara en åttafaldig energi-rytm som beskriver olika krafter och energier i universum som behövs balanseras och harmoniseras, som t.ex. taoisternas bagua. De kroppar eller mikrokosmos som zodiaken bygger måste kunna assimilera, bevara, och transformera energi; att föra över dem till en anan nivå. Så med denna trefaldiga indelning får vi ytterligare fyra tecken som kallas för de föränderliga tecknen, som är Tvillingarna, Jungfrun, Skytten, Fiskarna.

Vi kan nu se hur den trefaldiga rytmen som vi nämnde tidigare (generering, koncentration, distribution) verkar genom varje substans-element som etableras vid dagjämningarna och solstånden och hur dessa olika operationer är kopplade till det som kallas de olika modi eller kvaliteterna:

Kardinala tecken genererar kraft
Fasta tecken koncentrerar kraft
Föränderliga tecken distribuerar kraft

Väduren genererar eld-kraft vid vårdagjämningen, som koncentreras av Oxen, och distribueras av Tvillingarna.
Kräftan genererar vatten-kraft vid sommarsolstånden, som koncentreras av Lejonet, och distribueras av Jungfrun.
Vågen genererar luft-kraft vid höstdagjämningen, som koncentreras av Skorpionen, och distribueras av Skytten.
Stenbocken genererar jord-kraft vid vintersolstånden, som koncentreras av Vattumannen, och distribueras av Fiskarna.

Vi får då följande tabell (se fig. 1c):

Bild

Varje element har tre tecken som var och en dessutom är antingen kardinalt, fast, eller föränderligt. Elementen kallas också just därför för trefalden eller tripliciteterna.

Varje modi eller kvalitet kallas för fyrfalden eller quadruplicitet eftersom den består av fyra tecken som i sin tur tillhör något av de fyra elementen.

VI

En sista indelning av tecknen som vi måste nämna innan vi kan avsluta vår inledande överblick av zodiaken och framställa tecknens symboler i schematisk form, är det som kallas för positiv och negativ polaritet. Andra termer som används för att beskriva samma polaritet är: maskulin-feminin, plus-minus, yang-yin, ljus-mörk. Hälften av tecknen är positiva och hälften negativa. De tecken som tillhör elementen eld och luft betecknas som positiva och de tecken som tillhör elementen jord och vatten betecknas som negativa. I zodiaken alternerar eller avlöser positiva och negativa tecken varandra; därav namnet polaritet. Positiva tecken kan ses som mer extroverta, assertiva, intresserade av vad som händer runt sig och som att de mer vänder sig utåt med avsikt att forma relationer med yttre objekt. De negativa tecknen är mer inriktad mot det subjektiva och mot inre spörsmål, men också kvalitet, samt att upprätta en relation med sig själva. Denna indelning kan vara viktig att känna till för att i horoskopet se om en person är övervägande extrovert eller introvert. Föreställningen om positiva och negativa element/tecken går tillbaks på den grad av kraftrörelse eller momentum som vi identifierar med dagjämningarna (som kopplas till de positiva tecknen, eld-luft) och solstånden (som kopplas till de negativa teckenen, vatten-jord). I det senare står solen nästan still och har alltså negativ eller svag momentum, där kvalitet och renhet av någon polaritet står i fokus. I dagjämningarna ser vi snabb och radikal förändring antingen mot eller ifrån solen och alltså dynamisk och yttre fokus och förflyttning.

Vi kan nu presentera de astrologiska tecknen med deras glyfer och deras element, kvaliteter, och polaritet. Se figur 1d:

Bild

Studera denna tabell noga och memorerar den. Nedan ser vi zodiakhjulet. Se fig. 1e

Bild


Det är viktigt att också memorera denna cirkel utantill och lära sig att ”se” och ”känna” hur de olika elementen, kvaliteterna, polariteterna, förhåller sig till varandra och definierar tecknen och zodiaken som helhet. Det finns oerhört mycket visdom som kan extraheras ur denna, till synes, enkla cirkel. I lektion 2 kommer vi att gå djupare in på elementen och kvaliteterna, men vi kan nämna några saker till om zodiaken innan vi lämnar den för den här lektionen för att även hinna säga några korta ord om planeterna, husen, och aspekterna.

De tolv tecknen bygger som vi har sett på en kombination av fyra element och tre kvaliteter. 4x3=12. Vi visade också hur de fyra elementen i sig bygger på den ständigt växlande och varierande cykliska relationen mellan två krafter: dagkraften och nattkraften, eller yang och yin, och hur dessa i sin tur är ett uttryck för Solens Enda Kraft, som när den är aktiverad, är bipolär till sin natur. Det innebär att alla tecken är bipolära till sin natur, och att de tillhör en viss typ av kraftdifferentiering (element) och att de visar upp en av tre olika verkningssätt (kvaliteterna eller modi). Vi såg hur de kardinala tecknen genererar kraft, hur de fasta tecknen koncentrerar kraft, och hur de föränderliga tecknen distribuerar kraft. Vi kan också förstå de kardinala tecknen som ande, eller kosmisk kraft, de fasta tecknen som själ eller emotion, och de föränderliga tecknen som sinne. På detta sätt ser vi att de utgör makrokosmos för byggandet av ett mikrokosmos: människans personlighet, som består av kropp, själ, sinne, och ande (eller kraft). Kardinala tecken, även om de kan liknas vid ande eller kosmisk kraft, manifesteras på det fysiska planet. Fasta tecken manifesteras på det astrala eller emotionella planet. Och föränderliga tecken manifesteras på det mentala planet. Kardinala tecken är rörelse – centrifugal kraft – linjär riktning. Fasta tecken är icke-rörelse – centripetal kraft – cirkulär riktning. Föränderliga tecken är alternerande mellan rörelse och icke-rörelse – spiralisk kraft – vibratorisk riktning/rörelse.

Om vi nu ser på zodiakhjulet ser vi att Väduren genererar eld-kraft, men att det tecken som koncentrerar eld-kraften, som är Lejonet, inte ligger direkt intill Väduren. Och på samma sätt ser vi att det tecken som distribuerar eld-kraften, Skytten, inte heller ligger intill något av de andra eld-tecknen. Vi ser att det finns tre tecken som löper sekventiellt mellan Väduren och Lejonet, och lika många tecken mellan Lejonet och Skytten. Samma sak gäller för de andra elementen. När vi därför studerar ett och samma element i dess tre olika aspekter berör det inte den existentiella nivån där ett tecken kronologiskt följer och agerar eller reagerar på ett annat. Vi studerar det snarare från en arketypisk eller holistisk nivå. Om man drar linjer mellan de tre tecken som utgör ett element så får man en liksidig triangel. Detta triangulära förhållande mellan de tecken som utgör ett och samma element har förmågan att bringa till full manifestation en av de fyra grundläggande krafterna (symboliserat av elementen).

Om vi analyserar zodiaken sekventiellt istället ser vi att varje sekvens består av en följd av eld-jord-luft-vatten, som upprepar sig tre gånger. Den första sekvensen består av Väduren-Oxen-Tvillingarna-Kräftan, och dessa tecken kallas för individuella. Den andra sekvensen:Lejonet-Jungfrun-Vågen-Skorpionen, kallas för interpersonella eller relationella. Och den sista sekvensen: Skytten-Stenbocken-Vattumannen-Fiskarna kallas för kollektiva eller transpersonella. Som ni märker inleds dessa sekvenser med eld och avslutar med vatten. Ni ser också att jord alltid följer på eld, och att luft alltid föregår vatten etc. Men märk väl att elementens kvaliteter skiljer sig åt från sekvens till sekvens. Det är t ex endast i den första sekvensen som fast jord (Oxen) följer upp och koncentrerar kardinal eld (Väduren). Medan det i den andra sekvensen är föränderlig jord (Jungfrun) som distribuerar koncentrerad eld (Lejonet). Och där i den sista sekvensen det är kardinal jord (Stenbocken) som genererar ny kraft som följd av vad föränderlig eld (Skytten) har distribuerat. Dessa inbördes relationer mellan de olika modi och elementen är viktiga att förstå.

Ett annat sätt att förstå tecknen är att relatera dem till dess geometriska polaritetstecken. Alltså inte det tecken som följer sekventiellt utan som geometriskt eller rumsligt ligger mittemot. För att förstå Väduren måste vi förstå Vågen som opponerar men komplementerar. Ett besläktat och viktigt sätt att analysera ett tecken är att titta på dess relation till de andra tecknen inom samma modi. Så när det gäller Väduren måste vi också förstå Kräftan och Stenbocken. Det viktiga att förstå är att tecknen är olika faser av relationen mellan sol-kraften och jorden. De kan endast förstås i sin relation till helheten.

Vad vi hittills har gått igenom kanske verkar abstrakt. Men när det gäller själva innehållet i zodiaken så kommer vi till det. I lektion 2 studerar vi elementen och kvaliteterna på djupet och hur de relaterar till människan. Sedan går vi in på tecknen. Sedan tar vi planeterna, husen, aspekterna, och mycket annat. Så stanna kvar, även om det just nu känns litet abstrakt och svårt att riktigt relatera till!

Låt oss nu kort bara nämna litet om planeterna, husen, och aspekterna, som en slags generell introduktion till dessa faktorer som vi ska studera i detalj framöver i senare lektioner.

VII

Först en bild som visar hur planeternas glyfer eller symboler ser ut! Se fig. 1f.


Bild

Som ni ser så finns det även en mängd andra symboler. Tecknens symboler är ni redan bekanta med, och när det gäller planeter så menar vi Solen, Månen, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, och Pluto. Tio allt som allt alltså! Memorera deras symboler!

Planeternas betydelser kommer, precis som för de olika tecknen, från att se dem som funktionella delar av det system som de tillhör. Vi kommer inte att gå in på vilka det är här. Men vi kan kort nämna att Solen och Månen är i en kategori för sig själva av förståeliga skäl. Solen är en stjärna och Månen kretsar inte primärt runt Solen som de andra planeterna utan kretsar istället kring Jorden. Månen är Jordens satellit och ”tvillingplanet”. Tillsammans symboliserar Solen och Månen livets bipolära livskraft. Planeterna är specifika differentieringar av denna livskraft eller livsenergi. Merkurius, Venus, och Mars kallas ibland för de inre planeterna eftersom de ligger närmast Jorden och symboliserar därför de mest uppenbara och medvetna funktionerna i vårt medvetna. Längre ut, från Jorden sett, ligger Jupiter och Saturnus. De symboliserar olika sociala funktioner, som öppnar upp en större värld än vår rent personliga. De tre yttersta planeterna, Uranus, Neptunus, Pluto, kallas ibland för de trans-saturniska eller transpersonella planeterna eftersom de utmanar våra personliga och sociala gränser vara sig vi vill det eller inte. De är omedvetna till större delen för de flesta men kan också användas för transformation av vårt medvetande och är därför viktiga för personer med ett genuint andligt perspektiv på livet. De är evolutionära till sin natur och reflekterar ofta trauma och olika former av psykologiska komplex tills vi arbetar med dem.

I figur 1d ovan ser vi i kolumnen längst ut till höger att varje tecken har en styrande planet. Högst upp ser vi alltså att Mars styr över Väduren, och att Venus styr Oxen osv. Tre tecken har två styrare, en traditionell och en modern. Dessa tecken är Skorpionen, Vattumannen, och Fiskarna. De moderna styrarna står först och kan ses som mer avancerade uttryck av de tecken som de styr. En planet sägs styra över ett eller flera tecken eftersom det råder ett släktskap mellan planetens typ av aktivitet och tecknens energi-substans. Planeten mobiliserar, aktiverar, och aktualiserar alltså det eller de tecken som den styr, och visar genom sin egen teckenplacering hur det tecken som den styr kommer till uttryck. Om t ex Mars är i Tvillingarna så får de planeter som är placerade i Väduren och det eller de hus som har Väduren på sin spets, en annorlunda karaktär än om Mars hade varit i t ex Skorpionen. Det blir en Vädurenergi med en tvilling – respektive skorpionkaraktär.

Planeter placerade i sitt eget tecken (det tecken som den styr) sägs ha dignitet och visar ofta på att den planetfunktionen blir dominant i medvetandet eftersom tecknets arketyp stödjer planetens. Men detta ska inte ses som varken bra eller dåligt; bara att den planetfunktionen lyfts fram. Mer om dessa saker vid ett senare tillfälle! Låt oss nu kort bara nämna husen också!


VIII

Husen, eller, huscirkeln, är, om inte viktigare så åtminstone lika viktig som zodiaken och behöver därför behandlas omsorgsfullt för sig själv i en senare lektion. Zodiaken är en kollektiv symbol för jordens relation till makrokosmos – solen och planeterna. Den är kollektiv eftersom den har att göra med hela planeten jordens rörelse eller omloppsbana runt solen. En rörelse eller cykel som tar ett år. Hela jordens befolkning påverkas alltså samtidigt på ett liknande sätt av relationen mellan jorden och resten av solsystemet. Men alla människor upplever inte dag och natt samtidigt, och planeternas relationer och positioner till en viss bestämd människa på en bestämd plats och en bestämd tid på jorden varierar ständigt och oerhört snabbt. En planet som håller på att gå ned i väster en viss tid kanske redan har gått ned några minuter senare på samma ställe. Och samma planet har kanske inte ens stigit upp i öster för en annan plats på jorden.

Astrologi är geocentrisk, eller personcentrerad, och utgår ifrån hur något uppfattas från en specifik plats och tid på jorden- speciellt när något föds och därmed får en oberoende existens eftersom den då upprättar en egen unik relation till makrokosmos som består genom hela livscykeln. Människan ses som ett mikrokosmos, en helhet som är en del av en större helhet (solsystemet) och som den är center till. Människan är alltså potentiellt ett centrum för sitt eget universum. Husen refererar till människans självhet och dess struktur, och har sin orsak i det faktum att jorden roterar kring sin egen axel ett helt varv på ett dygn medan planeternas inbördes relation till varandra i tecknen endast ändras litet grann på ett helt dygn. Jordens rotation kring sin egen axel kan ses som subjektiv eftersom den inte förflyttar sig i rummet. Det är rörelse inom ramarna för självet. Husen är därför den individuella faktorn i astrologi, och jorden symbolen för Människan.

Se figur 1g för huscirkeln.


Bild

Precis som zodiaken är huscirkeln en cykel med tolv faser eller symboler. Husen är uppdelningar av rummet ovanför vår lokala horisont i sex hus och under horisonten med sex hus. Mer specifikt så är det uppdelningar av zodiaken så som den ses från en plats på jorden vid ett givet tillfälle. Husen visar alltså var planeterna befinner sig vid en speciell tid och plats. De sex husen under horisonten, under våra fötter, visar på subjektiva och inre upplevelser. Planeterna som är i hus 1-6 är under horisonten De sex husen ovanför horisonten, hus 7-12 visar på mer objektiva och yttre upplevelser. Den punkt där planeterna och tecknen är i uppåtstigande, öster, kallas för Ascendenten och där planeterna och tecknen går ned i väster kallas för Descendenten. Denna axel är oerhört viktigt och symboliserar individualiserandet av vårt medvetande; den visar vår egen unika horisont och perspektiv. Ascendenten är medvetenhet om vårt själv, och Descendenten vår medvetenhet och upplevelse av och med andra. Descendenten förser vårt själv (Ascendenten) med en social eller relationell kontext.

En annan viktig axel är meridianen som visar på de punkter där solen står som högst på himlen, och kallas för mitthimlen, eller Mc, och den punkt där solen når lägst under horisonten, kring midnatt, och kallas för nadir, eller Ic. Denna vertikala axel hör samman med två typer av krafter. Kraft som kommer från en integrationsprocess och koncentrering av energier. Mc är kopplad till hur vi integrerar oss i samhället eller med transpersonella faktorer. Ic hur vi assimilerar psykiskt material från vårt hem och bygger vår personlighet. Denna axel etablerar också vertikala, hierarkiska, och omslutande relationer i form av samhälle (Mc) och familj- släktmatris (Ic). Den horisontella axeln symboliserar horisontella och egalitära relationer. Märk väl att vänster på horoskopet är öster när det gäller vädersträck och att Mc, eller början på 10:e huset är söderut. Och att Descendenten är väster. Alltså tvärtom mot en vanlig karta beroende på att vi behöver titta ner (söderut) här på norra halvklotet för att se solen och ekliptikan. Ascendenten inleder 1:a huset, Ic inleder det 4:e, Descendenten sammanfaller med det 7:e huset. Detta är viktigt att komma ihåg eftersom korset sällan markeras så tydligt i horoskop som i figur 1g.

De hus vars början sammanfaller med en axel – hus 1, 4, 7, 10 – kallas för angulära hus.
De hus som följer dessa hus – hus 2, 5, 8, 11 – kallas för succedenta hus.
De hus som föregår de angulära husen eller kommer efter de succedenta husen – hus 3, 6, 9, 12 – kallas för kadenta (eller cadenta) hus.

De angulära husen initierar, etablerar, eller positionerar ett varande eller en identitet på det fysiska planet, de succedenta husen reagerar och använder på det emotionella planet, och i de kadenta husen möter vi på det mentala planet resultaten av vad de succedenta husen har gjort med vad som initierades i de angulära husen och transformerar dem eller utvecklar förståelse så att en ny cykel kan initieras av de angulära husen. Vi ser alltså en tes-antites-syntes operation mellan de olika huskorsen. (Om man drar linjer mellan de angulära husen, bildas ett kors, och likadant med de andra, de succedenta och de kadenta).

Planeterna har två motsatta rörelser från jordens perspektiv. Den ena beror på jordens rotation kring sin egen axel och gör att planeterna går upp i öster i hus nr. 12 och ner i väster i hus nr.7. Den andra har att göra med planeternas riktiga och egna rörelser i deras omloppsbana runt solen. Då färdas de moturs genom zodiaken. För att bättre förstå varför första huset inte är den sektion som planeterna först går upp i vid horisonten så se ascendentaxeln som att den roterar neråt mot jorden och alltså efter ca 2 timmar blir 2:a husets spets, och ytterligare 2 timmar senare det 3:e husets spets. Husens ordning moturs symboliserar också det faktum att individualiseringsprocessen (som visas av husen) alltid måste gå i en motsatt riktning än hur vi upplever planeternas dagliga rörelse (som är medurs). Kom ihåg: solsystemet är en kollektiv symbol, husen en individuell. Låt oss titta på ett riktigt horoskop för att reda ut de två rörelserna! Se figur 1h som är Mona Sahlins horoskop.

Bild


Hon är född kl. 17.40 den 9 mars 1957 i Sollefteå. Hennes Måne är i Tvillingarna i tionde huset på 21 grader och 22 bågminuter. Sex timmar senare hade hennes Måne avancerat till 24 grader och 47 bågminuter i Tvillingarna. Månen hade rört sig moturs och framåt genom tecknen. Men samtidigt, på grund av jordens rotation kring sin egen axel hade månen gått bakåt i husen, medurs, och från 10:e till 8:e huset. Dessa två motsatta rörelser är det viktigt att känna till! Här kommer horoskopet 6 timmar senare. Se figur 1i.

Bild

Lägg också märke till att solen nästan är vid nadir vilket den alltid är runt midnatt. Och detta senare horoskop 6 timmar senare är beräknat för kl. 23.40. Solen i husen visar vilken tid man föddes på dagen. Lägg också märke till att husen inte är lika stora med 30 grader i varje. Det har med vilken latitud horoskopet beräknas för att göra och det är endast vid ekvatorn som det är möjligt att ha exakt lika stora hus om 30 grader.

Här kommer några första frågor ni kan försöka besvara för er själva eller på forumet:

1) Vad har Mona Sahlin för Ascendent? (första horoskopet, det som är beräknat kl.17.40).
2) Vilken planet styr tecknet på Ascendenten? Och var är den i Monas horoskop?
3) Vilka planeter har hon i jord-tecken?
4) Vilken kvalitet eller modi har hon flest planeter i? Vilka är planeterna?
5) Har hon någon planet som är placerad i det tecken som den styr?
6) I vilket eller vilka hus befinner sig Solen i klockan tolv på dagen på alla horoskop?

IX

Mycket kort om aspekter. Se figur 1j

Bild

De fem översta är de s.k. huvudaspekterna och är de som det är viktigast att lära sig i början. Orb är tillåten avvikelse från exakt (eller partil) aspekt, och under stapeln grader står angivet hur många grader som definierar aspekten. En sextil t ex definieras av att det skiljer 60 grader (+/- 4 grader) mellan två planeter eller punkter. Rekommenderar orb skiljer sig från astrolog till astrolog, precis som valet om vilka aspekter man arbetar med och inte. Aspekter för samman planeter med varandra eller med olika punkter som t ex Ascendenten och Mc. Vi kommer att gå in mycket på aspekter och aspektmönster senare. Aspekter är självaste kärnan och hjärtat när det gäller syntes och kommunikation av horoskopet! Nu, inledningsvis är det viktigt att endast känna till namnen och symbolerna och vilken vinkel som kopplas samman med konjunktioner, oppositioner, kvadraturer, trigoner, och sextiler.

Övning: se vilka aspekter Mona Sahlin har i sitt horoskop genom att titta i aspektnätet och lär dig att även se dem i horoskopet. Siffrorna i varje ruta betecknar hur stor orb aspekten har. Ju mindre orb ju starkare blir aspekten. Symbolen i rutan visar vad för typ av aspekt. Planeter som ligger nära varandra kallas för konjunktioner, om de ligger mitt emot varandra kallas de för oppositioner osv. Tänk på att varje tecken är trettio grader och använd inte husen som referensram när ni letar eller beräknar aspekter. Använd alltid zodiakens tecken. Exempel: Mona Sahlin har en trigon mellan Neptunus och Merkurius med en orb på 6.45. Försäkra dig om att du ser det. Varje grad består av 60 minuter, och varje minut består av 60 sekunder. Men det är inte de minuter och sekunder som vi är vana vid när vi talar om klocktid som avses. Här menar vi sträcka eller båge. Därför kallas de ibland för bågminuter och bågsekunder. Astrologi handlar om att mäta cykliska rörelser och utvinna signifikans och mening från dem.

I lektion 2 kommer vi att studera och lära oss mer om elementen och kvaliteterna och mer om zodiakens uppbyggnad och inre logik. Syftet med första lektionen är att skapa en introduktion till det astrologiska materialet och att få en helhetsbild av ämnet. Jag tror det blir lättare att studera och förstå detaljerna då. Har ni några frågor så tveka inte att ställa dem! Vill ni ha lektion 1 skickad till er i form av ett Word-dokumet genom mail istället för att läsa det på nätet så skriv till mig så skickar jag det gärna till er. Ni kan nå mig antingen direkt här på forumet eller genom mail: evolutionarastrologi@live.se

Önskar er en intressant läsning!

Med vänlig hälsning,
Anders


Senast redigerad av Anders tis jan 18, 2011 9:19 pm, redigerad totalt 9 gånger.

Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Re: Lektion 1
InläggPostat: ons mar 03, 2010 9:34 pm 

Blev medlem: ons okt 07, 2009 9:37 am
Inlägg: 5
Tack Anders! Vilken gedigen och omfattande första lektion! Det här ska bli riktigt spännande. Ska skriva ut lektionen och studera den noga. Så får vi se om jag kan komma med några svar :) Tack än en gång och Hälsa Geri. Hoppas hon också vill vara med på din kurs.

Hälsar Elinor


Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Re: Lektion 1
InläggPostat: tor mar 04, 2010 8:46 pm 

Blev medlem: fre mar 13, 2009 2:26 am
Inlägg: 2
Hej alla!

Det var ganska länge sedan jag skrev men nu har jag verkligen tänkt att göra ett nytt försök. Tycker att det ska vara spännande att åtminstone följa det som händer här på forumet. Nya projektet är spännande och jag ska försöka att ta mig tid för att både studera och besvara övningarna. :wink:


Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Re: Lektion 1
InläggPostat: tor mar 04, 2010 9:48 pm 

Blev medlem: ons okt 07, 2009 9:37 am
Inlägg: 5
Men vad roligt Geri! Hoppas allt är bra med dig och din familj! Hur går det med studierna på universitetet? Visst ska det bli intressant det här.
Kram!
Elinor.


Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Gratulerar till den fina kursen!
InläggPostat: lör mar 06, 2010 12:45 pm 
Site Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån aug 28, 2006 12:36 pm
Inlägg: 827
Ort: Sverige
Hej Anders!

Vill gratulera dig till den fina kurs som du presenterar här! Du har gjort ett mycket fint arbete och du går verkligen på djupet redan från början i fråga om att förklara astrologins grunder. Det ska bli spännande och intressant att följa den fortsatta kursen!

Jag antar att du värdesätter respons och feedback när det gäller innehållet och om där är något som kanske kan uppfattas som oklart.

Det allra mesta är mycket tydligt och klart och lätt att ta till sig, tycker jag, samtidigt som man nog behöver tid att tillgodogöra sig allting och låta det sjunka in.

Ett avsnitt som jag personligen upplever som en aning svårt att hänga med i är i avdelning VI där du beskriver de tre verkningssätten eller "kvaliteterna" och hur de manifesteras på olika plan (fysiska, astrala/emotionella, mentala). Så långt är jag med, men sedan blir det värre när du talar om de fasta tecknen att de är "icke-rörelse - centripetal kraft - cirkulär riktning" och om de föränderliga tecknen, att de är "alternerande mellan rörelse och icke-rörelse - spiralisk kraft - vibratorisk riktning/rörelse".

Här önskar man (eller jag i alla fall) att det hela klargjordes på något sätt, eller visades i bild. En fråga är, hur kan de fasta tecknen vara "icke-rörelse" samtidigt som de har "cirkulär riktning"? Jag föreställer mig att "icke-rörelse" = ingen riktning alls. Eller?

Själv tänker jag mig de tre kvaliteterna som den indiska "treenigheten" Brahma-Vishnu-Shiva (tillvarons skapande, uppehållande och nedbrytande krafter). Kanske du menar samma saker men uttrycker det mer i fysikaliska termer (krafter, rörelser, riktningar)?

Efter den första genomläsningen ska jag nu läsa det hela igen, studera det mer ingående avsnitt för avsnitt och låta innehållet sjunka in ordentligt. Sedan ser jag - och vi alla - fram emot nästa lektion!

Tack så mycket, Anders!

Med vänlig hälsning,

Mats i det blå_________________
Det finns en sång i allting
Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Re: Lektion 1
InläggPostat: tor mar 11, 2010 7:35 pm 

Blev medlem: sön dec 07, 2008 10:16 pm
Inlägg: 84
Hej Mats och Elinor!

Tack för er uppmuntran och intresse!

Bra att du påpekar det som är otydligt Mats! Den första termen när det gäller kvaliteterna (rörelse, icke-rörelse, och ett alternerande mellan de båda) refererar inte så mycket till tecknens inneboende energetik som deras förflyttning eller rörlighet i rummet eller interaktion med den yttre miljön. Så det hade förmodligen varit bättre ifall jag använt termen förflyttning eller rörlighet istället för rörelse. Fasta tecken behöver ingen yttre ”rörelse”, eller snarare, förflyttning i rummet, som de kardinala tecknen gör, eftersom de koncentrerar genom cirkulär rörelse med inåtgående (centripetal) kraft mot ett centrum med hjälp av det som de redan har; de tenderar att ”fixeras” av detta något och i den processen spjärna emot impulser utifrån som försöker introducera nya element och kvaliteter. De fasta tecknen blir alltså relativt ”orörliga” eller ”fixerade” eller ”statiska” om man väljer att beskriva deras grad av ”rörlighet” från ett yttre och objektivt perspektiv.

En person som mediterar sitter ju relativt stilla även om den är aktiv genom att absorbera och koncentrera energi. Precis som en Oxe eller en Skorpion absorberar och magnetiserar det som den behöver istället för att gå utanför sig själv efter det (men märk väl att de fasta tecknen följer på de kardinala och alltså är beroende av nytt material genom dem). Jämför en Vädur och en Skorpion på en fest t ex. Vem är mest rörlig, i rörelse, eller i förflyttning? Kardinala tecken har ju en kraft som är centrifugal (d.v.s. som lämnar en medelpunkt) med linjär riktning (för att kunna bryta eller separera sig från det gamla och etablera något nytt) så de söker uppenbarligen efter något nytt och/eller försöker att aktivt försvara sig emot något med motkraft. De föränderliga tecknen kombinerar de kardinala och fasta kvaliteterna.

Jag hoppas att detta klargör vad jag menar! Bra att du poängterar det, så att jag kan ändra terminologi framöver! Det som jag skrev om rörelser, riktning, och kraft i lektion 1, var endast en snabb och förkortad version av det som vi kommer att studera i detalj i lektion 2.

Tack för dina kommentarer, och hoppas att ni följer med mig framöver genom lektionerna!

Hoppas allt är bra med Er!

Med vänlig hälsning,
Anders


Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Re: Lektion 1
InläggPostat: fre mar 12, 2010 6:21 pm 
Site Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån aug 28, 2006 12:36 pm
Inlägg: 827
Ort: Sverige
Hej Anders!

Tack för dina förtydliganden! Nu förstår jag bättre hur du menar. Jag anade att det handlade om inre och yttre rörelse.

Bra liknelse med en person i meditation - minimal yttre rörelse men koncentration inåt. Buddha brukar också associeras med Oxens fasta tecken.

Man kan kanske då säga att kardinala tecken genom utåtriktad rörelse åstadkommer något nytt, som de fasta tecknen därefter koncentrerar inåt (bevarar, uppehåller) och som de föränderliga tecknen sedan löser upp.

Jag har själv inte tidigare föreställt mig det här i termer av rörelse och riktningar, så som du beskriver det. Så det ska bli spännande och intressant att följa dina fortsatta resonemang i nästa lektion!

Ha det så bra!

Mats i det blå_________________
Det finns en sång i allting
Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Re: Lektion 1
InläggPostat: ons mar 17, 2010 12:40 am 

Blev medlem: fre mar 13, 2009 2:26 am
Inlägg: 2
Hej Andy, här kommer mina svar på dina frågor.

1. Mona Salins Ascendent är Jungfrun.

2. Det är Merkurius som är Jungfruns styrare och den befinner sig i Fiskarna i sjätte huset.

3. Hon har Jupiter i Jungfrun och Mars i Oxen.

4. Mona har flest planeter i föränderliga tecken och de är Jupiter, Saturnus, Merkurius, Venus, och självaste Solen och Månen. Däremot ser jag att hon inte har några planet alls i kardinala tecken.

5. Hun har inga planeter som är placerade i det tecken som de styr över.

6. Solen brukar befinna sig vid Mc kl 12 på dagen dvs. nionde eller tionde huset.

Jag undrar om det är av någon betydelse att Mona Salin inte har några planeter i kardinala tecken och massor i föränderliga samt att både ascendent-tecknet och tecknet på Mc också är i föränderligt modus? :shock:

Jag fick en känsla av att hon måste ha det svårt med att initiera något nytt och att hon har lätt att vända kappan efter vinden. Visserligen är min analys väldigt generellt och ytlig men jag vill veta om jag är på rätt väg när det gäller hur man ska läsa information från horoskopet. :mrgreen:

Tak för en innehållsrik lektion och hoppas att jag har kunnat svara rätt på frågorna! Jag ser fram emot flera uppgifter.

Geri


Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Fler funderingar
InläggPostat: tis mar 23, 2010 7:18 pm 
Site Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån aug 28, 2006 12:36 pm
Inlägg: 827
Ort: Sverige
Hej igen Anders!

Vid en andra genomläsning dök en del nya funderingar och frågor upp. Det jag tänker på är det du skriver i avdelning IV och V. Du talar där om substans, energi och form. Här önskar man att du lite tydligare angav vad du avser med de tre begreppen och hur du menar att de samspelar eller relaterar till varandra.

En mening som jag tycker är svår att förstå är den här: "Vi får något som reagerar på det som de kardinala tecknen etablerade i form av en viss typ av kraft-substans. Denna kraftpunkt aktiverar och lösgör alltså den substans som den polariserar sig emot, och vi har energi." Tror du att du kan utveckla det lite tydligare?

Jag uppfattar det som att du menar att det du kallar fyra olika "substanser" motsvarar de fyra elementen som genereras eller framföds av de fyra "brytpunkterna" (inledningen till de kardinala tecknen) i zodiaken/helheten. Så långt, allt väl. Men sedan blir det svårare att förstå varför du kallar det som frambringas av de fasta och föränderliga tecknen för "energi" respektive "form".

Man vill ju annars gärna förknippa energi (aktivitet) med de kardinala tecknen, form (fasthet, stabilitet, kontinuitet) med de fasta tecknen och förändring (anpassning, upplösning) med de föränderliga tecknen! Blir det inte lite förvirrande när du istället förknippar fasta tecken med "energi" och föränderliga med "form"? Föränderliga tecken brukar ju associeras med upplösning av form! :?

Det känns viktigt att gå till botten med och reda ut de här begreppen ordentligt, så att det inte behöver bli några missförstånd eller kvarstående oklarheter. I det stora hela tycker jag annars, som jag framhållit tidigare, att innehållet i den här inledande lektionen är mycket klart och tydligt!

För att vara petnoga: "Generation" (ungefär mitt i det andra stycket under V) bör kanske vara "generering" (alstrande)? Generation (släktled) är ju något annat.

Med vänlig hälsning, :D
Mats i det blå_________________
Det finns en sång i allting
Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Re: Lektion 1
InläggPostat: sön mar 28, 2010 7:59 pm 

Blev medlem: ons okt 07, 2009 9:37 am
Inlägg: 5
Hej Anders.

Det var intressant läsning. Lite svårt att förstå på vissa ställen, :wink: men intressant att ta del av dina filosofier och tankar om astrologin. Förstår att det finns lika många tankar och synpunkter om detta ämne som om livet självt. :)

Mina svar är troligtvis detsamma som Geris.

1.Mona Sahlin har Ascendenten i Jungfrun.
2.Merkurius styr Jungfrun. Merkurius är placerad i 6:e huset i Monas horoskop
3.Mona har Jupiter i Jungfrun och Mars i Oxen
4.Hon har flest planeter i föränderliga tecken. Planeterna är Jupiter, Saturnus, Merkurius, Venus, Solen och Månen.
5.Nej, hon har inte någon planet placerad i det tecken den styr.
6.Solen befinner sig i 9:e eller 10:e huset i närheten av MC klockan tolv på dagen.

Skulle vara intressant att studera hennes horoskop lite närmare nu inför valet i höst.

Ser fram emot fortsättningen. Tack för en intressant lektion!

Hälsar Elinor.


Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Re: Lektion 1
InläggPostat: ons mar 31, 2010 6:26 am 

Blev medlem: sön dec 07, 2008 10:16 pm
Inlägg: 84
Hej Mats!

Tack för dina synpunkter och funderingar!

Jag har nu läst igenom vad jag skrivit i avdelning IV och V och kan därför förstå hur jag bidragit till missförstånd och oklarhet. Jag tänker därför skriva om, i synnerhet, avdelning V efter att jag är säker på att jag har gjort mig förstådd genom vad jag skriver här och nu. Problemet, inser jag nu efter att jag läst igenom det, var att jag alltför snabbt ville introducera de olika modi i takt med att vi delade in zodiaken i först fyra sedan åtta och till slut tolv delar. Resultatet blev att min framställning oavsiktligt ger sken av att det är de tre olika modi eller kvaliteterna som ligger bakom och är orsaken till de olika indelningarna som ger oss substans, energi, och form. Och att följaktligen de kardinala tecknen associeras med substans, de fasta med energi, och de föränderliga med form. Det ger den absurda konsekvensen som du beskriver! Jag är glad över att du noterade detta så att jag kan rätta till det!

De tre olika modi ska snarare ses som resultatet av att vi delar upp varje dagjämning och solstånd i tre. Så vi måste därför anstränga oss att inte identifiera vår uppdelning av zodiaken och som ger oss substans, energi, och form, med de tre modi bara för att de senare numeriskt är det samma som de första.

Låt oss ta det hela från början! Vi sade att zodiaken som helhet beskriver jordens relation till Solens Enda Kraft som är den huvudsakliga källan till allt liv på jorden. Vi sade också att denna källa när den är aktiverad är bipolär till sin natur, och vi identifierade dessa två krafter eller principer som yang och yin eller dag-kraften och natt-kraften. Vi sade också att det inbördes förhållandet mellan dessa två krafter vid fyra tillfällen i jordens årliga omloppsbana runt solen är speciellt avgörande och markanta. Vi identifierade dessa fyra brytpunkter med dagjämningarna och solstånden då dag- och natt-kraften är i jämvikt eller når sina extremer. Det förefaller därför bara rimligt att identifiera dessa fyra brytpunkter med genererandet av fyra olika typer av kraft-substans som vi känner som Eld, Jord, Luft, och Vatten. Vi sade ju att zodiaken är makrokosmos för byggandet av mikrokosmos, och vad är mer grundläggande än just substans för detta ändamål? Och talet 4 symboliserar konkret manifestation. Varför just eld associeras med vårdagjämningen, vatten med sommarsolståndet, luft med höstdagjämningen, och jord med vintersolståndet, har vi inte sagt någonting om ännu! Det kommer vi att göra i lektion 2!

Så vi har nu en ”substans-zodiak”, uppdelad i fyra sektioner på vardera 90°. Från vårdagjämningen till sommarsolståndet, som mäter 90°, har vi Eld, från sommarsolståndet till höstdagjämningen har vi ett ”område” på ytterligare 90° men denna gång med substans-elementet Vatten, och så likadant med Luft och Jord som delas in i vardera 90° efter höstdagjämningen och vintersolståndet. Frågan blir nu: varför räcker det inte med dessa fyra indelningar av cirkeln? Skulle vi inte kunna använda denna indelning som en zodiak, så att alla planeter placerade i t ex, vad vi känner som, Väduren, Oxen, och Tvillingarna (de tre första tecknen efter vårdagjämningen) skulle betraktas som placerade i elementet Eld? Det enkla svaret är att det inte fungerar eftersom vår skapelse inte är skapad på det sättet! Dessutom förefaller det oerhört statiskt med endast fyra indelningar av zodiaken, inte sant?

Vi vet ju att zodiaken är dynamisk, så vi måste ha energi också. Skulle vi inte kunna få energi genom att direkt dela in varje element i tre så att vi får tolv delar med en gång? Det är så man brukar beskriva zodiaken: att zodiaken består av fyra element som tre olika modi verkar igenom. Vi får alltså 3x4=12. Problemet är att det lämnar en hel del osagt som t ex varför just en indelning med tre och inte två är den rätta, och också vad talet 2 symboliserar. Vi försöker därför först differentiera varje element i två och får då en åttafaldig zodiak. Mittpunkten mellan de fyra brytpunkterna – dagjämningarna, och solstånden – blir då 90°/2=45. Så vi har nu en zodiak indelad i åtta delar på vardera 45°. När jag skrev om detta först avslutade jag med att skriva: ” Dessa mittpunkter mellan de kardinala händelserna förknippas med de fasta tecknen: Oxen, Lejonet, Skorpionen, Vattumannen”. Det är fel uttryckt! Vad jag istället skulle ha skrivit är att dessa punkter korrelerar med vad vi förstår genom den tolvfaldiga zodiaken med 15° Oxen, 15° Lejonet, 15° Skorpionen, och 15° Vattumannen. Men att denna indelning sammanfaller med 15° i de fasta tecknen är inte samma sak som att denna åtta-faldiga indelning är eller ger de fasta tecknen, och än mindre att den är orsakad av de fasta tecknen! Tecknen, som vi känner dem är ju 30° och kommer alltså till först när vi delar in varje element med 3.

Låt oss gå tillbaks till varför en differentiering av varje element med två skulle ge energi. Här måste jag citera Dane Rudhyar som skriver om dessa saker och som jag försöker återge. Michael R. Meyer i boken ”A Handbook for the Humanistic Astrologer” citerar Rudhyar då han säger: ”Energy is not very different from substance. It is substance activated and released, as modern physics has shown most definitely. Thus we can expect the principle of “energy differentiation” to be similar to that of “substance differentiation”. Both are based on the principle of polar dualism, of action and reaction”. Rudhyar själv citerar sedan T. O. McGrath “It is known that all bodies such as the sun and its satellites are charged bodies and are surrounded by a magnetic field; that in any magnetic body having two poles (the sun and its satellites are such bodies), the magnetic currents circulate from the north to the south pole, become neutral at each 90 degrees, and reach a maximum intensity at each 45 degrees”.

Rudhyar säger efter detta citat:” If such is the case, it is evident that the points of maximum release of energy are to be found mid-way between equinoxes (dagjämningarna) and solsitices (solstånden)”. Så om det är vid mittpunkterna mellan dagjämningarna och solstånden som “maximum release of energy” äger rum, så är det väl endast logiskt att vi identifierar den åtta-faldiga indelningen av zodiaken eller cirkeln med energi, inte sant?

Vi har nu en ”energi-zodiak” som fungerar under principerna aktion och reaktion, och ”push-pull”. Men en tredje princip behövs, något som interagerar (interaktion) mellan aktion och reaktion. Något som gör det möjligt att kontrollera och använda energin. Platon skriver i Timaios, 31 c, "Men två element ensamma kan omöjligt bilda något med framgång utan ett tredje: det måste finnas ett förenande band mellan de två". Eller det Pythagoreiska axiomet: Allting i universum är uppdelbart med tre. Alltså måste vi göra ytterligare en differentiering av varje substans-element. Om vi delar in varje substans-element med tre får vi en form (form-of-power, en ”maskin”) som gör det möjligt att avsiktligt och med vilja bevara och lösgöra kraft. Denna form ska förstås som det abstrakta, icke-kroppsliga, mönster som ger zodiaken en struktur och genom vilken de olika energierna kan relateras till varandra. Form har alltså inget att göra med ”kropp”. Med denna indelning av varje substans-element i tre har vi nu vår tolvfaldiga zodiak.

Vad som kanske kan vara viktigt att framhålla är att alla tolv delar, eller tecken, består av substans, energi, och form. När vi differentierade varje substans-element med två blev alla dessa åtta delar både substans och energi. Så det är alltså inte så att vi först hade fyra substanser och att vi sedan lade till, vid sidan om så att säga, något som fick representera energi. Samma sak när vi gjorde ytterligare en differentiering och fick form. Då blev alla tolv delar relaterade till varandra och ömsesidigt påverkande varandra.

Vi har nu en ”sub-struktur” som förklarar varför vår zodiak kan förstås som substans, energi, och form. Dessa tillsammans ger nu upphov till de tre modi. Vad vi förstår med de tre olika modi är olika verkningssätt som opererar genom varje substans-element genom en trefaldig energi-rytm som vi kan beskriva som generering, koncentration, och distribution. Så de kardinala tecknen är substans-energi-form som genererar. Fasta tecken är substans-energi-form som koncentrerar eller fokaliserar, och de föränderliga tecknen är substans-energi-form som distribuerar eller sprider. Poängen här är att vi inte kan urskilja någon energi-rytm förrän en treindelning av varje substans-element har gjorts. Och denna energi-rytm är de tre modi.

Vi får inte glömma bort att zodiaken är en symbol för hur makrokosmos bygger mikrokosmos och hur olika mikrokosmos, t ex olika personligheter, fungerar. Och en kropp behöver assimilera substans, hålla uppe och bevara energi, och transformera kraft. Naturligtvis var det inte så att zodiaken blev till på detta vis som vi har framställt det. Allt måste ha hänt samtidigt. Men med dessa indelningar kan vi förstå dynamiken bakom eller under det som vi vanligtvis studerar och tar för givet när det gäller elementen och de tre modi och tecknens kvaliteter.

Det finns flera olika sätt att närma sig en förståelse av zodiaken än genom termerna substans, energi, och form. Charles E.O. Carter i boken "The Zodiac and the Soul" beskriver ett av dessa alternativ, som jag i en senare lektion kanske kan nämna något om.

Jag hoppas att detta klargör något, Mats! Jag ska som sagt redigera avdelning V och även passa på att ändra ordvalet när det gäller ”rörelse” till rörlighet eller förflyttning när det gäller de tre modi som vi var inne på tidigare, och förklara litet kring det. Det är svårt att undvika misstag när man skriver så mycket som jag gör på en gång, och ibland går det litet för snabbt! Tack ännu en gång för dina kommentarer!

Vi hörs snart igen!

Med vänlig hälsning,
Anders


Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Re: Lektion 1
InläggPostat: tor apr 01, 2010 4:31 pm 

Blev medlem: sön dec 07, 2008 10:16 pm
Inlägg: 84
Hej Geri och Elinor!

Tack för er medverkan!

Ni har svarat helt rätt på alla frågor! Bra gjort!

Solens placering i husen, d.v.s. relationen till horisonten och meridianen, visar vilken tid på dygnet horoskopet är beräknat för. Solen är vid Mc mitt på dagen runt klockan 12, längst nere vid Ic vid midnatt, vid Ascendenten kring soluppgången, och vid Descendenten kring solnedgången. Det är alltid bra att kontrollera dessa saker när man räknat ut ett horoskop så att man ser att Solens placering överensstämmer med tiden man vill beräkna ett horoskop för. Ibland kan det hända att man beräknar fel tid då man väljer am istället för pm, om man använder ett datorprogram, och då blir horoskopet naturligtvis helt fel, med en förskjutning på tolv timmar.

Precis som Elinor säger så hade det kanske varit intressant att fortsätta studera Mona Sahlins horoskop och även Fredrik Reinfeldts med tanke på valet, om inget annat. Mona Sahlin har ju, precis som du skriver Geri, inga planeter i kardinala tecken och en mängd i föränderliga. Det är intressant! Att försöka typifiera en persons ”karaktär” genom en analys av fördelningen av planeter i tecken och modi är speciellt användbart då en person saknar antingen ett eller flera element eller modi. Det kan ge en bakgrundsinformation om personen i fråga. Så, ja, du är på rätt väg i din analys, Geri! Men det viktigaste är ändå planeternas fördelning i huscirkeln och deras teckenplaceringar och aspekter.

I Monas fall ser vi att hon har ett s.k. t-kors mellan Solen, Månen, och Saturnus precis vid axlarna. Denna ”angularitet” kompenserar avsevärt för hennes avsaknad av några planeter i kardinala tecken eftersom de angulära husen delar mycket av de kardinala tecknens dynamik och inrikting. Det är detta t-kors, och speciellt hennes Måne i tionde huset konjunkt Mc som gör att hon överhuvudtaget kandiderar till statsministerposten. Annars är inte personer med så mycket planeter, och Ascendenten och Mc, i föränderliga tecken som Mona har, intresserade av att utöva makt och skörda materiella resultat från sina ansträngningar. Som Charles E.O. Carter säger:” Den typiskt föränderliga personen…har ofta nyckeln till makt men använder den inte”. Det pratas ofta om att kunskap är makt, och föränderliga tecken söker kunskap och har kunskap men väljer att låta personer med, speciellt kardinala tecken, men även de fasta tecknen framträdande, agera och bygga på denna kunskap. En person som är starkt påverkad av de föränderliga tecknen är ingen handlingens människa utan har ett mer observerande och filosofiskt perspektiv och relation till livet.

Vad vi kanske kan se hos Mona är den föränderliga kvalitetens tendens att vilja undvika konflikter genom att ändra riktningen på den; att hänvisa eller referera till idéerna och tankarna bakom och idéernas förmåga att lösa konflikten eller problemet istället för att möta och övervinna problemen och konflikterna på ett direkt och rättframt sätt, som de kardinala tecknen hade gjort. Det finns en oberäknelig, ostadig, och nervös tendens hos personer som påverkas starkt av de föränderliga tecknen. Och förmodligen är detta en av orsakerna till varför så många inte anser Mona vara en stark ledare. Men som sagt, hennes angulära t-kors kompenserar för det som hon saknar när det gäller kardinala tecken.

Att Mona är en oerhörd idealist ser vi genom hennes Merkurius-Venus konjunktion. Denna konjunktion för samman tankeprocesser (Merkurius) med det perfekta eller det ideala (Venus) med en oerhörd idealism som resultat. Den uttrycker sig genom Fiskarna (social service eller hjälp till kollektivet) fokuserat på arbetsmarknadsfrågor (sjätte huset). Mycket av hennes tankeverksamhet kretsar alltså kring dessa saker. Trigonen till Fiskarnas styrare Neptunus i Skorpionen i andra huset kopplar samman hennes idealism med solidarisk lönepolitik (både andra huset och Skorpionen förknippas med finanser, och andra huset är överlevnad och inkomst). Neptunus i andra huset visar att hennes ultimata dröm är kopplad till ideal som har att göra med överlevnad, inkomst, och tillgångar (andra huset).

Mars i Oxen i konjunktion med södra noden i nionde huset visar att hon är född med ouppklarad ilska (Mars), troligtvis från tidigare inkarnationer, kopplad till enligt henne upplevd, orättvis ekonomisk (Oxen) politik/ideologi (nionde huset). Kvadraturen till Pluto i Lejonet i tolfte huset ökar på intensiteten och ”missionen” att ”rädda och frälsa” kollektivet (tolfte huset) från orättvisor genom sin kamp men resulterar samtidigt i en tendens att ”fastna” eller ”fixeras” (kvadratur i fasta tecken), av hennes egna tolkningar (nionde huset) av problemens orsak och natur. Hon kan, t ex få en tendens till att se fiender där det inte finns några. De föränderliga tecknen behöver användas för att motverka denna fixering genom att öppna upp inför alternativ istället för att underordna sig och ge den en raison dètre. Mer om dessa saker i lektion 2!

Lektion 2 kommer att dröja litet, till förhoppningsvis, slutet av april eftersom denna lektion kommer att varar ganska omfattande med mycket text. Jag hoppas att ni har tålamod och förståelse för det!

Tack än en gång för er medverkan!

Med vänlig hälsning,
Anders


Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Re: Lektion 1
InläggPostat: fre apr 02, 2010 11:10 am 
Site Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån aug 28, 2006 12:36 pm
Inlägg: 827
Ort: Sverige
Hej Anders!

Tack för dina förtydliganden. Vill betona att jag tycker det allra mesta i den första lektionen är tydligt och bra skrivet. Den inre strukturen och uppbyggnaden hos zodiaken är ju något både grundläggande och avancerat på en gång och det kan vara svårt att beskriva det på ett enkelt sätt.

Jag tycker det är bra uttryckt, som du skriver, att den tropiska zodiaken är ett uttryck för den dynamiska relationen mellan Jorden och Solen. Samtidigt kan man nog säga - vilket väl egentligen är samma sak - att den genereras av eller är ett uttryck för samspelet mellan de matematiska talens arketyper. Enhet, dualitet, trefald och fyrfald frambringar indelningen i tolv arketypiska tecken.

Jag har sökt beskriva det i de senaste inläggen på min blogg (materialet är hämtat från min hemsida). Kolla gärna: http://gondolbloggen.blogspot.com/

Enklast kanske man kan säga att talen tre och fyra står för andens rörelse (3) i materien (4). De tre modi eller kvaliteterna kardinalt-fast-föränderligt kan ju då förstås som något helt grundläggande för all existens och allt skeende, "anden" som verkar i materien!

Indierna beskriver det genom den s.k. trimurti ("helhetens tredelning"): Brahma/skaparen-Vishnu/uppehållaren-Shiva/förstöraren.

Jag tycker du uttrycker det bra när du framhåller att det är i samspelet mellan talen tre och fyra - manifesterat i Jordens relation till Solen - som Zodiaken/livshjulet tar form eller kanske rättare sagt finns där "från början" :D . "Allt måste ha hänt samtidigt", som du skriver. Allt finns där "från början" som integrerade delar i helheten, som ett ursprungsmönster inbyggt i all existens, ivrigt att ta form överallt där tillfälle ges.

Det svåra är väl att - i en introduktion på nybörjarnivå - få fram allt detta, som är så grundläggande, utan att det blir för invecklat, svårbegripligt och abstrakt för den som för första gången försöker sätta sig in i det. Som nybörjare kan man ju inte ta till sig alltför mycket på en gång.

Ett tips kunde vara att först återge allt så enkelt som möjligt - bara de allra viktigaste sakerna - och sedan längre fram i kursen, när den som läser blivit mer förtrogen med astrologin, gå in på en fördjupning.

Jag tror helt säkert att du kommer att lyckas med konststycket att få till det hela så bra - och enkelt - som möjligt i din omarbetning av just det här avsnittet. Enkelhet är nog det viktigaste på det här tidiga stadiet av kursen.

Lycka till! :D

Ha det bra! Vi hörs!

Mats i det blå_________________
Det finns en sång i allting
Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 
 Inläggsrubrik: Re: Lektion 1
InläggPostat: mån maj 23, 2011 11:52 pm 

Blev medlem: ons jun 30, 2010 5:35 pm
Inlägg: 17
Hej Anders!
Skoj att läsa din första lektion. Uppskattar att du lagt ner så mycket tid och arbete. Bra gjort!
Jag har två små kommentarer. Hoppas du inte har något emot det.

Jag har några synpunkter på din beskrivning av den sideriska zodiaken. Både den tropiska och sideriska astrologin bygger på abstrakta matematiska koncept. Planeternas positioner i longitud och dess aspekter är projektioner längs ekliptikan (otroligt viktigt för en nybörjare i astrologi att förstå, att en planet i ett zodiaktecken eller aspekter inte har med planeternas faktiska positioner i rymden att göra). Stjärntecknen som används i både den tropiska och sideriska astrologin är också konstruktioner i båda systemen, men i den sideriska zodiaken är utgångspunkten en fix stjärna.

De tolv zodiaktecknen som vi astrologer använder är alltså matematiska konstruktioner i båda systemen, som dock hämtat sina namn från de faktiska stjärnkonstellationerna. Många tror felaktigt att de vediska astrologerna använder de "riktiga" stjärnkonstellationerna som deras zodiak. Men den sideriska zodiaken är precis lika abstrakt som den tropiska. Stjärnkonstellationerna runt ekliptikan är av olika storlek och inte alls formade symmetriskt i lika 30 grader. En del är mindre, en del större.

Den sideriska zodiaken utgår från fixstjärnan Spica. Dess motsatta punkt utgör 0 grader väduren. Det är Lahiris definition. Det finns många andra utgångspunkter som används för den sideriska zodiaken, dessa kallas i relation till den tropiska zodiakens utgångspunkt (eller snarare i relation till precessionen) för "navamsan". Cyril Fagan utgår från fixstjärnan "The bulls eye" som är 15 grader i konstellationen Oxen. De flesta vediska astrologer använder dock Lahiris navamsa, men det kan variera. Utifrån Spica (Lahiris navamsa) är sedan den sideriska zodiaken utformad och indelad i 12 lika stora delar, precis som i den tropiska zodiaken. Utgångspunkten är det enda som skiljer dessa två zodiaker åt (förutom att de olika systemen sedan gör lite olika indelningar av zodiaken, som nakshatras eller dekaner etc..). Den tropiska zodiaken utgår från vårdagjämningspunkten, precis som du skrev, och har mer med årstiderna att göra.

Det finns inget dokumenterat att den sideriska zodiaken är äldre än den tropiska. Det är bara rykten som cirkulerar bland vediska astrologer. Tvärtom finns historiska bevis för att den tropiska zodiaken funnits i flera tusen år, och verkar vara betydligt äldre än den sideriska. Jag personligen känner att det är viktigt att vi blir av med denna illusion, och refererar till den tropiska zodiaken som den äldsta, eftersom det finns betydligt mer historisk data som understödjer detta.

Slutligen, MC/IC axeln är inte detsamma som meridian planet.

Bara några synpunkter på din annars utomordentliga text.

Vänliga hälsningar,
Katarina Campagnola


Offline
 Profil Skicka personligt meddelande  
 


Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
 Sida 1 av 1 [ 14 inlägg ] 


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Hoppa till:  

cron